واحد اصلاحات ارضی

 

شرح وظایف واحد اصلاحات ارضی

 
1- ایجاد بانک اطلاعاتی مربوط به مجوزهای صادره و سایر امور مربوط به قانون اجرای امور باقیمانده اصلاحات ارضی از جمله صدور اسناد زارعین صاحب نسق و اصلاح اشتباهات ثبتی در اسناد اصلاحات ارضی از طریق شورای اصلاحات ارضی استان

2- تعیین تکلیف و انجام امور باقیمانده اراضی مشمول قانون کشت موقت که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به تصرف کشاورزان در آمده است

3- شناسائی اراضی بایر و اعلام به مالکان آنان جهت کشت اراضی در اجرای قانون اراضی بایر مصوب مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی

4- تعیین تکلیف املاک و اراضی تصرفی دولتی مشمول قوانین و مقررات اصلاحات ارضی از قبیل املاک خالصه و اراضی بایر مرحله اول قانون اصلاحات ارضی و ...
 
..................................................................................................................................................................................
 
امور باقیمانده اصلاحات ارضی (دریافت سند نسق زراعی مراحل سه‌گانه)